Thailand Networking Group

THNG CAMP #6


17 - 22 ธันวาคม 2559

ณ ชุมชนแม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก

จัดโดย 

THNG CAMP #6
THNG CAMP เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

สำหรับในปีนี้นั้น เราเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยเฉพาะดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชนที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าของชุมชน สามารถทำการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ได้ โดยกำหนดภารกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจความต้องการของชุมชน, จัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าชุมชน และให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำในการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งในปีนี้จะจัดที่ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย

พบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #6

สมัครเลย!รับสมัคร

1 - 30 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อ

2 ธันวาคม 2559

กำหนดวันเข้าค่าย

17 - 22 ธันวาคม 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและสนใจกิจกรรมเพื่อสังคม

3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

ภาคสังคม

เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้


กรอกใบสมัคร

ภาคไอที

เน้นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำความรู้มาจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเว็บไซต์สินค้าชุมชน

กรอกใบสมัคร

ผู้สนับสนุน
สิทธิประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ


ระดับและสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน Platinum Gold Silver Affiliate
เชิญผู้แทนผู้สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
เชิญผู้แทนผู้สนับสนุนร่วมกล่าวเปิดงาน
ช่วงเวลาพิเศษสำหรับกิจกรรมจากผู้สนับสนุน
1 ช่วงเวลา (30 นาที )
ช่วงเวลาพิเศษสำหรับกิจกรรมจากผู้สนับสนุน
1 ช่วงเวลา (10 นาที )
โลโก้และประวัติย่อบริษัทบนเว็บไซต์ thng.in.th
โลโก้บนป้ายบริเวณงาน
โลโก้บนป้ายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โลโก้บนเสื้อและกระเป๋า
มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนและลงภาพขอบคุณในวารสาร.ไทย 1 ฉบับ (วารสาร. ไทย เป็นวารสาร
ที่ส่งให้กับ อบต. และสำนักงานท่องเที่ยวทุกจังหวัด)
จำนวนจุดการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ
(** นอกจากสนับสนุนการจัดค่ายแล้วผู้สนับสนุนจะได้ สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ชุ่มชนอีกด้วย)

120

60

30

Download รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับสำหรับผู้สนับสนุน

Sturdy Templates

Our templates are updated regularly so they don't break.

Ready to Ship

You can use this theme as is, or you can make changes!

Up to Date

We update dependencies to keep things fresh.

Made with Love

You have to make your websites with love these days!

THNG CAMP ที่ผ่านมา


ติดต่อเรา


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993000066189

โทรศัพท์ (+66) 2244 8261
โทรสาร (+66) 2244 8264

event@thng.in.th