รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ THNG Camp ครั้งที่ 5

Group 1

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น
1 นาย ชญานิน ศรีสมัคร บุ๋ม
2 นางสาว ศิริรัตน์ เลิศสินทรัพย์ทวี แนน
3 นาย ณัฐพล คุ้มเกตุ โอ๊ต
4 นางสาว รักษ์ศิญา พุดเต็ง ชมพู่
5 นางสาว เบญจวรรณ สังวัง นิดหน่อย
6 นางสาว วรางคณา อุ่นชัย เดียร์
พี่เลี้ยงกลุ่ม 1 : พี่โอ๋ ศิรณัชชา


Group 2

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น
1 นาย ธนา จันทร์อบ บอล
2 นาย ยรรยงค์ พรหมจารย์ (สละสิทธิ์) เต้ย
3 นางสาว ธนภรณ์ การเนตร นภ
4 นางสาว อโนมา การะพิทักษ์ อโน
5 นางสาว ฐานิดา งามด้วยดี มุก
6 นาย ธีระพล รัตพันธานนท์ บิ้ง
พี่เลี้ยงกลุ่ม 2
พี่ภาค ภาคภูมิ และ พี่เบลล์ ธนพงษ์


Group 3

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น
1 นางสาว ปรียดา สัมมาทิฏฐิ ม็อบ
2 นาย คเณศ เขมิกานิธิ เแชมป์
3 นางสาว พิมลพรรณ สอนดี ชมพู่
4 นาย ณัฐดนัย แก้วพวง มะตูม
5 นาย เมษา นาคะผิว เพชร
6 นางสาว สุกัญญา มารแพ้ นะ
พี่เลี้ยงกลุ่ม 3 : พี่เบียร์ ชยางกูร


Group 4

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น
1 นางสาว เรวดี สินธุ์ทรัพย์สมาสุข ดาว
2 นาย ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์ เคน
3 นางสาว อรจิรา จักรบุญญารักษ์ เมย์
4 นางสาว สิริวรรณ เจริญทรัพยานันต์ ยุ้ย
5 นาย วิณพัชธ์ ภัชรพิพัฒนากรณ์ แบงค์
6 นางสาว สุภรัตน์ รอดเพ็ง ปลา
พี่เลี้ยงกลุ่ม 4 : พี่นอต ธนิยะ


Group 5

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น
1 นางสาว ชลิตา สกุลไทย ปุ๊กกี้
2 นาย วชิรวิทย์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ รุจ
3 นาย ธนภณ พันธไชย โดม
4 นาย จักรชัย ดวงจินดา แชมป์
5 นาย ตรีเพชร สุนทรานนท์ ต้า
6 นาย ประดิวัฒน์ แก้วคำมา (สละสิทธิ์) ต้อง
พี่เลี้ยงกลุ่ม 5: พี่ก้อง ณัฐวุฒิ