Thailand Networking Group

THNG CAMP #6


17 - 22 ธันวาคม 2559

ณ ชุมชนแม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก

จัดโดย 

THNG CAMP #6
THNG CAMP เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

สำหรับในปีนี้นั้น เราเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยเฉพาะดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชนที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าของชุมชน สามารถทำการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ได้ โดยกำหนดภารกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจความต้องการของชุมชน, จัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าชุมชน และให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำในการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งในปีนี้จะจัดที่ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย

พบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #6รับสมัคร

1 - 30 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อ

2 ธันวาคม 2559

กำหนดวันเข้าค่าย

17 - 22 ธันวาคม 2559
ภาพกิจกรรม THNG CAMP #6


THNG CAMP #6 วันที 1 (17 ธ.ค. 59)


เปิดค่าย #THNG6 น้องๆ รายงานตัวและทำกิจกรรมที่ intERLab ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่ายที่ชุมชนแม่กาษา เมื่อไปถึงชุมชนแม่กาษาเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านในพื้นที่มีการแสดงต้อนรับและบายศรีสู่ขวัญ :)
THNG CAMP #6 วันที 2 (18 ธ.ค. 59)


กิจกรรม #THNG6 วันที่สอง น้องๆ ได้ฟังการบรรยายแนวทางการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจุดประกายไอเดียการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชน ช่วงบ่ายพากันเดินชมพืนที่และเก็บข้อมูล สำรวจความเป็นอยู่ ทำความรู้จักสมาชิกในชุมชน ช่วงค่ำแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองรวบรวมข้อมูลที่ได้ และนำเสนอรายกลุ่ม
THNG CAMP #6 วันที 3 (19 ธ.ค. 59)


กิจกรรม #THNG6 วันที่สาม ช่วงเช้ามีการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอความคิดของแต่ละกลุ่มกับทีมวิทยากร
THNG CAMP #6 วันที 4 (20 ธ.ค. 59)


กิจกรรม #THNG6 วันที่สี่ มีการโหวตคัดเลือกชื่อโดยชื่อที่ได้รับการโหวตคือ "แบ่งปั๋น ดอทคอม" และลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน และมาร่วมกันกาจุดแข็งจุดอ่อนของชุมขน
THNG CAMP #6 วันที 5 (21 ธ.ค. 59)


วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำ workshop น้องๆ ช่วยกันสรุปงานที่ทำมา เพื่อนำเสนอกรรมการในช่วงบ่าย และรับประกาศนียบัตร ในช่วงค่ำชาวบ้านชุมชนแม่กาษาได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับค่าย ช่วงนี้น้องๆ ได้ออกไปรำวงร่วมกับชาวบ้านและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มค่าย
THNG CAMP #6 วันที 6 (22 ธ.ค. 59)


ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น และขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ชาวบ้านแม่กาษามาส่งพวกเราขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ แล้วพบกันใหม่ใน #thng7 ปีหน้าค่ะ


เรื่องเล่าจากน้องค่าย THNG CAMP #6


ค่าย 6 วัน แต่ความผูกพันเหมือน 6 ปี #THNG6

Credit :Pattanapong Cherthong
THNG#6 ค่ายดีต้องบอกต่อ

Credit :Warajannie
ประกาศรายชื่อ
         ภาคสังคม


1. นางสาว เกื้อกาญจน์ นาแป้น

2. นางสาว ศตพร ภควัตโสภณ

3. นาย ญาณโรจน์ โตวิริยะเวช

4. นาย ชารีฟ แสงดี

5. นางสาว ชนิตา แซ่โง้ว

6. นางสาว นวพรรณ ปิ่นแก้ว

7. นาย กรวัฒน์ เตชะพูลผล

8. นาย วรรณชาติ สุระเสียง

9. นางสาว ปติณญา ป้อมสอน

10. นางสาว ศรอนงค์ ชมภูธง

11. นาย ธเนศวร หวนศาลา

12. นางสาว อรยา อภิเลปน์

13. นางสาว นิชาภา สมญาสินมณี

14. นาย ศักดิ์เกษม ดีคำ

15. นาย คณิศร หงษ์ทอง

        ภาคไอที


1. นาย พัฒนพงศ์ เชื้อทอง

2. นาย สัณห์ จรรยารุ่งโรจน์

3. นาย เดชอัครฤทธิ์ สุภา

4. นาย ภูวิชช์ นิลสมนึก

5. นาย วุฒิชัย ปัญญาสูง

6. นางสาว มาลิกุล รอหีม

7. นาย อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

8. นาย พงศ์นิวัติ วงศ์ศดิศยานนท์

9. นางสาว จิรดา วิวิธอำพน

10. นาย ชานันท์ เหล่าอารีจิตกุล

11. นาย ปรมภัทร ผูกทอง

12. นาย ธนวิชญ์ พันธุ์ฉลาด

13. นางสาว แพรพลอย อ้นมงคล

14. นาย นราธร อินทะรังษี

15. นางสาว วราภรณ์ มิทิน


หมายเหตุ สำหรับน้องๆ ที่มีรายชื่อเข้าร่วมเข้าค่าย ทางมูลนิธิจะติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรที่น้องให้ไว้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

แล้วเจอกันวันเข้าค่ายค่ะ

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #6

วันที่ 17-22 ธันวาคม 2559

ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
กิจกรรมวันที่ 1: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

เวลา กิจกรรม
07.30 – 08.30 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 แนะนำตัว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
09.00 – 17.00 เดินทางไปชุมชนแม่กาษา - รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครสวรรค์
17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

กิจกรรมวันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

เวลา กิจกรรม
09.00 – 09.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน แนะนำโครงการค่ายThailand Networking Group (THNG) โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์, คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์, อ.อมรินทร์ เทวตา
09.30 – 10.30 กิจกรรมละลายพฤติกรรม
10.30 – 12.30 บรรยายหัวข้อ “แนวทางการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล” โดย อ.รชกร วชิรสิโรดม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 บรรยายหัวข้อ “จุดประกายไอเดียการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชน” โดย อ.วีระยุทธ เชื้อไทย ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
15.30 – 16.00 แบ่งกลุ่ม วางแผน นัดแนะ และกำหนดเป้าหมายก่อนลงพื้นที่ โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
16.00 – 17.30 เดินชมพื้นที่ และเก็บข้อมูล – เป้าหมาย เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ กิจกรรมและธุรกิจของชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในชุมชน ทำความรู้จักสมาชิกในชุมชน
17.30 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 ระดมสมอง รวบรวมข้อมูลที่ได้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอรายกลุ่ม
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 3: วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เวลา กิจกรรม
09.00 – 10.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน– ฟังข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน
10.30 – 12.00 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล – เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของชุมชนในการที่จะเอาเทคโนโลยีลงไปสนับสนุน
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล – เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการ (ต่อ) และ สรุปเพื่อให้เหลือเพียงหนึ่งเรื่องสำหรับแต่ละกลุ่ม ที่คิดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีลงมาช่วยสนับสนุนได้ และวางรูปแบบแนวทางการสนับสนุนคร่าว ๆ เพื่อเป็นข้อเสนอในการคัดเลือก
17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.30 แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกงาน
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 4: วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

เวลา กิจกรรม
09.00 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 12.00 ประชุม:ร่วมกันสรุปแนวทางในการพัฒนาระบบงานที่ได้คัดเลือกโดยละเอียด แบ่งหน้าที่ และเริ่มกระบวนการพัฒนา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ภาคสังคม: แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นContentในระบบงานที่กำลังพัฒนา ภาคไอที: พัฒนาระบบ
17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 สรุปความก้าวหน้าของงานแต่ละส่วน และสิ่งที่คิดว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติม วางแผนสำหรับวันต่อไป
19.30 – 20.00 กิจกรรมสานสัมพันธ์
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 5: วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

เวลา กิจกรรม
09.00 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 15.00 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ (รับประทานอาหารกลางวันเวลา12.00 – 13.00น.)
15.00 – 17.00 นำเสนอผลงาน
17.00 – 18.00 สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
18.00 – 19.30 รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของชุมชน
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 6: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

เวลา กิจกรรม
09.00 – 18.00 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
-แวะซื้อของที่ตลาดดอยมูเซอ
-รับประทานอาหารกลางวันที่และแวะซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์


การเดินทางมารายงานตัวค่าย THNG CAMP #6
รายงานตัว วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 7.30 – 8.30 น.

ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
การเดินทาง

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต

สาย 39 สนามหลวง – มธ.ศูนย์รังสิต

สาย ปอ. 29 หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต

สาย ปอ. 510 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ตลาดไท


รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – ธรรมศาสตร์

2) BTS หมอชิต – ธรรมศาสตร์

3) ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต – ธรรมศาสตร์

หมายเหตุ น้องๆที่จะใช้บริการรถตู้ควรศึกษาจุดจอดก่อนเดินทาง


รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิตอยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง รพ. มธ. รังสิต (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
การเตรียมตัวสำหรับ THNG CAMP #6
สิ่งที่ควรเตรียมไป

1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 6 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบสำหรับใส่ลุย, เสื้อกันหนาว ฯลฯ

2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ (ที่พักเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้าน จึงไม่มีของใช้ใดๆ ให้นะคะ)

3. บัตรประจำตัวประชาชน (การเดินทางไปแม่สอด จะผ่านจุดตรวจหลายด่าน ควรเตรียมบัตรให้พร้อมเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจ)

4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า


หมายเหตุ

- มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) เตรียมไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง

- น้องๆ สามารถนำ Laptop ของตนเอง และลงเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ที่ถนัดมาได้

- มีเสื้อยืดค่าย 2 ตัว, หมวก 1 ใบ และกระเป๋าผ้า 1 ใบให้ทุกคน


ข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

1. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพสิ่งเสพติด

2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่กิจกรรม โดยไม่ขออนุญาตพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก

4. ตรงต่อเวลา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนร่วมค่าย และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

5. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด
ผู้สนับสนุนTHNG CAMP ที่ผ่านมา


ติดต่อเรา


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993000066189

โทรศัพท์ (+66) 2244 8261
โทรสาร (+66) 2244 8264