สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 พ.ย. 61

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

ในปีนี้เป็นปีที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปีของโดเมนดอททีเอช และได้จัดค่าย THNG เป็นครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8- Internet Governance & Hackathon”

คุณสมบัติผู้สมัคร

1

นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุระหว่าง 18 – 29 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ แบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้

สาขาไอที

เปิดรับทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

สาขาการตลาด

เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

2

มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและสนใจกิจกรรมเพื่อสังคม

3

ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

กำหนดการ

Timeline

ประกาศรับสมัคร

วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อ

6 ธันวาคม 2561

กำหนดวันเข้าค่าย

23 – 26 ธันวาคม 2561