Thailand Networking Group

THNG CAMP #7


20-25 ธันวาคม 2560

ณ ชุมชนแม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก

จัดโดย 

THNG CAMP #7
THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

ในปีนี้เราเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคนในชุมชน โดยค่าย THNG 7 จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็น นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย สามารถสื่อสารกับสถานพยาบาล รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ทำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-28 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย

สาขาที่เปิดรับ

ภาคไอที : เน้นสาขาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้ด้านไอทีมาจัดทำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

ภาคสังคม : เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้

พบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #7รับสมัคร

1 – 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อ

4 ธันวาคม 2560

กำหนดวันเข้าค่าย

20 – 25 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรม THNG CAMP #7


THNG CAMP#7 (วันแรก - 20 ธ.ค. 60)


การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่าย และกล่าวถึงที่มาของโครงการ พร้อมด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ และกล่าวเปิดค่ายในครั้งนี้ และ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย, คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอทอะไร จำกัด และ คุณวิไลวัลย์ พนารินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้สนับสนุนค่าย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้
THNG CAMP#7 (วันที่สอง - 21 ธ.ค. 60)


ก่อนออกเดินทางไปชุมชนแม่กาษา ผู้เข้าร่วมค่ายได้รับฟังคำอธิบายและมอบหมายโจทย์ให้แต่ละกลุ่มทำระหว่างเดินทาง โดย อ.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเดินทางถึงชุมชนแม่กาษา คณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนแม่กาษา
THNG CAMP#7 (วันที่สาม - 22 ธ.ค. 60)


ช่วงเช้า อ.รชกร วชิรสิโรดม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บรรยายหัวข้อ "แนวทางการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล" ให้กับผู้ร่วมค่ายฟังก่อนลงพื้นที่จริง จากนั้นฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน จากคุณอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และ คุณมานิตย์ หล้าเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาษา ช่วงบ่าย น้องๆ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และระดมสมองเพื่อแบ่งงาน ในช่วงค่ำแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูล
THNG CAMP#7 (วันที่สี่ - 23 ธ.ค. 60)


วันนี้แต่ละกลุ่มสรุปแนวทางในการพัฒนาระบบงานโดยละเอียด, เริ่มกระบวนการพัฒนา และเตรียมการนำเสนอผลงาน
THNG CAMP#7 (วันที่ห้า - 24 ธ.ค. 60)


น้องแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรและที่ปรึกษาค่าย และประกาศรางวัลสำหรับกลุ่มที่มีผลงานดีเด่น 3 รางวัล อ.อมรินทร์ เทวต กล่าวสรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7 ช่วงบ่าย น้องๆ ได้ผ่อนคลายด้วยการชมถ้ำแม่กาษา และเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน ช่วงค่ำ ชมการแสดงของชุมชนพร้อมกิจกรรมอำลาค่าย
THNG CAMP #6 วันที 6 (22 ธ.ค. 59)


ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น และขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ชาวบ้านแม่กาษามาส่งพวกเราขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ แล้วพบกันใหม่ใน #thng7 ปีหน้าค่ะ


เรื่องเล่าจากน้องค่าย THNG CAMP #6


ค่าย 6 วัน แต่ความผูกพันเหมือน 6 ปี #THNG6

Credit :Pattanapong Cherthong
THNG#6 ค่ายดีต้องบอกต่อ

Credit :Warajannie
ประกาศรายชื่อ
        ภาคไอที


1. นาย กฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์

2. นางสาว กัญจนา ชูจิตร

3. นาย จักรกฤษณ์ บัวงาม

4. นาย เจตพล สดศรีทอง

5. นาย ชัยณรงค์ โภชฌงค์

6. นาย ชาย เกตุพันธ์

7. นาย ณรัฐกรณ์ สุรินทร์ธราภรณ์

8. นาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์ชำนาญ

9. นาย ธีรนัย จันทร์สอน

10. นางสาว ภคณา สุดเชยชม

11. นาย รัตนโชติ ศรีจันทร์

12. นาย วงศพัทธ์ ตั๊งวณิชกุล

13. นาย วิทวัส เจนรัมย์

14. นาย วีรยุทธ สามพ่วงบุญ

15. นาย ศิวรัตน์ พุทธา

16. นาย ศุภณัฐ นามนวล

17. นาย สุรเกียรติ แสนเสนาะ

18. นางสาว อรุณศรี เตชะพัตราภรณ์

19. นาย อิทธิพร มีแก้ว

20. นาย โอภาส ยงหนู

         ภาคสังคม


1. นางสาว กัญญารัตน์ พุทธรรม

2. นางสาว กัณฐิกา อ่อนแก้ว

3. นางสาว ดวงใจ แก่นอินทร์

4. นาย นครินทร์ พรพิภา

5. นางสาว ปวิตา อยู่เกิด

6. นาย วัฒญ์กานต์ พานิช

7. นาย ศิริชัย แสวงทรัพย์

8. นางสาว สวิชญา รามจันทร์

9. นาย สิทธิชัย แทนด้วง

10. นาย อรรถวีร์ พรใจหาญ


หมายเหตุ สำหรับน้องที่มีรายชื่อเข้าร่วม THNG CAMP #7 สามารถกรอกแบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม ภายในเวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค. 2560 หากไม่ยืนยันภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผู้สนับสนุน
ผู้เข้าร่วมค่าย
        กลุ่มที่ 1


1. (พี่กลุ่ม) นาย เมษา นาคะผิว

2. นาย กฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์

3. นางสาว กัญจนา ชูจิตร

4. นางสาว ณิชกานต์ มากมี

5. นาย นครินทร์ พรพิภา

6. นาย วัฒญ์กานต์ พานิช

         กลุ่มที่ 2


1. (พี่กลุ่ม) นาย อัครเดช มั่งมี

2. นาย ชาย เกตุพันธ์

3. นาย เจตพล สดศรีทอง

4. นาย วงศพัทธ์ ตั๊งวณิชกุล

5. นาย วุฒิชัย พลายเพชรน้อย

6. นางสาว ปุณปวีร์ แสนสุข

7. นางสาว มัทนาวดี พลรัตน์

        กลุ่มที่ 3


1. (พี่กลุ่ม) นางสาว วราภรณ์ มิทิน

2. นาย รัตนโชติ ศรีจันทร์

3. นาย ศิวรัตน์ พุทธา

4. นาย อิทธิพร มีแก้ว

5. นางสาว ปวิตา อยู่เกิด

6. นาย พลพสิษฐ์ สิริพูนสมบัติ

         กลุ่มที่ 4


1. (พี่กลุ่ม) นาย ชารีฟ แสงดี

2. นาย ณรัฐกรณ์ สุรินทร์ธราภรณ์

3. นาย จักรกฤษณ์ บัวงาม

4. นาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์ชำนาญ

5. นาย อรรถวีร์ พรใจหาญ

6. นางสาว นาถลดา วรรณทอง

        กลุ่มที่ 5


1. (พี่กลุ่ม) นาย ชานันท์ เหล่าอารีจิตกุล

2. นางสาว อรุณศรี เตชะพัตราภรณ์

3. นาย ชัยณรงค์ โภชฌงค์

4. นาย โอภาส ยงหนู

5. นางสาว กัญญารัตน์ พุทธรรม

6. นาย ศิริชัย แสวงทรัพย์

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #7

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2560

ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
กิจกรรมวันที่ 1: วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
07.30 – 09.00 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30 การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7
- กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาของโครงการ โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

- กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ และกล่าวเปิดค่าย
โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม

แนะนำกิจกรรมและภารกิจของค่าย Thailand Networking Group (THNG) ครั้งที่ 7 โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ และ คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
09.30 – 10.00 ผู้ร่วมค่ายแนะนำตัว
10.00 – 11.00 บรรยาย หัวข้อ “White Space เพื่อชุมชน” โดย อ.อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
11.00 – 12.00 บรรยาย หัวข้อ "จุดประกายและประสบการณ์การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ"
โดย คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร
- กรรมการผู้จัดการ/ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทเฮ้ลท์แคร์โกลบอล จำกัด และ
- กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโครงการภาครัฐ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 Agile Workshop: How to do simple agile with your project
โดย คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ Google Developer Expert (Web Technologies)
15.30 – 16.00 บรรยาย หัวข้อ "สุข(า)ภาพ 4.0"
โดย ดร.ธัชชัย ปุษยะนาวิน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
16.00 – 17.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคย และ กิจกรรมทำงานเป็นทีม
17.30 – 17.45 เดินทางไปร้านอาหาร "ครัวริมคลอง"
17.45 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
07.00 น. พร้อมกันที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 อธิบายและมอบหมายโจทย์ให้แต่ละกลุ่มทำระหว่างเดินทาง โดย อ.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
08.30 – 17.30 เดินทางไปชุมชนแม่กาษา - รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครสวรรค์
17.30 – 19.30 เดินทางถึงชุมชนแม่กาษา รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงต้อนรับจากชุมชน
19.30 น. เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 3: วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
08.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 10.00 บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
โดย อ.รชกร วชิรสิโรดม
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.00 – 10.45 บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน
โดย คุณอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาษา
และ คุณมานิตย์ หล้าเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาษา
10.45 – 12.30 ลงพิ้นที่เก็บข้อมูล
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล - นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์, ระดมสมอง, แบ่งงาน
17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็น
20.00 น. เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 4: วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
8.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 12.00 ร่วมกันสรุปแนวทางในการพัฒนาระบบงานโดยละเอียด และเริ่มกระบวนการพัฒนา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ภาคสังคม: ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม, นำเสนอผลงานพร้อมรับความคิดเห็นจากชาวบ้าน
ภาคไอที: พัฒนาระบบ
17.00 – 18.30 กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 ประชุมกลุ่ม สรุปข้อมูล และเตรียมการนำเสนอผลงาน
20.00 น. เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 5: วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
08.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 15.00 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ และสรุปงานเพื่อเตรียมนำเสนอผลงาน (รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00น.)
15.00 – 17.00 นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรและที่ปรึกษาค่าย
17.00 – 18.00 สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7
18.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของชุมชน พร้อมกิจกรรมอำลาค่าย
20.00 น. เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 6: วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
08.00 – 18.00 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
-รับประทานอาหารกลางวันที่และแวะซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์


การเดินทางมารายงานตัวค่าย THNG CAMP #7การเดินทาง

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) :
ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) :
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) :
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)


รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ น้องที่จะใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ควรศึกษาจุดจอดรถตู้ก่อนเดินทาง


รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)การเตรียมตัวสำหรับ THNG CAMP #7
สิ่งที่ควรเตรียมไป

1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 6 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ

2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ (ที่พักเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้าน บางหลังอาจไม่มีของใช้เตรียมไว้ให้)

3. บัตรประจำตัวประชาชน (การเดินทางไปแม่สอด จะผ่านจุดตรวจหลายจุด ควรเตรียมบัตรให้พร้อมเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจ)

4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า


หมายเหตุ

- ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง

- ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัว, หมวก 1 ใบ และกระเป๋าผ้า 1 ใบ


ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

1. เมื่อไปถึงชุมชนแม่กาษา ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น

2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรม โดยไม่ขออนุญาตพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก

4. ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วย หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ

5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย

    5.1) ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี

    5.2) เล่นการพนันหรืออบายมุข

    5.3) เสพสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติด

    5.4) ทำใหเ้สียหาย ทำลาย ทำใหเ้สื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย

    หากเกิดความเสียหายข้ึนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

    5.5) ลักทรัพย์

    5.6) กระทำความผิดอาญา

    5.7) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท

    5.8) มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง

    5.9) ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทำ ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล

6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุระหว่าง 18 – 28 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและสนใจกิจกรรมเพื่อสังคม

3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

ภาคสังคม

เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้


ภาคไอที

เน้นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำความรู้มาจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเว็บไซต์สินค้าชุมชนสิทธิประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ


ระดับและสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน Gold Silver Affiliate
มูลค่าการสนับสนุน (บาท) 100,000 บาท 60,000 บาท 35,000 บาท
เชิญกล่าวเปิดงานในฐานะผู้สนับสนุนหลัก
โลโก้และประวัติย่อบริษัทบนเว็บไซต์ thng.in.th
โลโก้บนป้ายบริเวณค่าย และบ้านพักทุกหลัง
โลโก้บนป้ายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โลโก้บนเสื้อและกระเป๋า
มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนและลงภาพขอบคุณในวารสาร.ไทย 1 ฉบับ (วารสาร. ไทย เป็นวารสาร
ที่ส่งให้กับ อบต. และสำนักงานท่องเที่ยวทุกจังหวัด)

Download รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับสำหรับผู้สนับสนุน

Sturdy Templates

Our templates are updated regularly so they don't break.

Ready to Ship

You can use this theme as is, or you can make changes!

Up to Date

We update dependencies to keep things fresh.

Made with Love

You have to make your websites with love these days!
THNG CAMP ที่ผ่านมา


ติดต่อเรา


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993000066189

โทรศัพท์ (+66) 2244 8261
โทรสาร (+66) 2244 8264