Call for paper

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี

1.รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่

2.สนใจเทคโนโลยี (บ้าง ไม่มากก็น้อย) และมีใจเพื่อสังคม

3.ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าเล่า และชอบเรียนรู้ ทดลอง

4.ทำครบทุกขั้นตอนการสมัครและผ่านการคัดเลือก

ขั้นตอนการสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thngcamp.in.th (คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่) พร้อมกรอกรายละเอียด

2.เขียนบทความเชิงทัศนคติสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของตนเองพอสังเขป และวิสัยทัศน์ส่วนตัวในประเด็น “IT จะมีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นวงกว้างได้อย่างไร”

3.เสนอความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ “หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ คุณจะใช้ IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างไร” โปรดเขียนสั้นและกระชับ

4.ส่งใบสมัคร (ไฟล์.doc), รูปถ่ายปัจจุบันไม่จำกัดรูปแบบ (ไฟล์.jpg), บทความเชิงทัศนคติ (ตามข้อ2) (ไฟล์.doc) และข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ระบุหัวข้อ IT for Disaster Response (ตามข้อ3) (ไฟล์.doc) มาที่อีเมล์ info(@)thngcamp.in.th หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้า THNG Camp 159 ถ. พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

5.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกบทความของท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเผยแพร่นำลงในเว็บไซต์www.thngcamp.in.th และหรือวารสาร หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาบทความ: พิจารณาสองส่วน คือ

1. การให้คะแนน บทความเชิงทัศนคติ (วัดผลความเป็นผู้มีทัศนคติที่น่าส่งเสริม)

คุณคิดว่า IT จะมีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นวงกว้างได้อย่างไร

  • เชื่อมโยงสารสนเทศเทคโนโลยี (IT) อย่างสอดคล้องกับประเด็นเชิงสังคม
  • ตระหนักในความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีพัฒนาปรับปรุงสังคม
  • ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี
  • ความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิด

2. การให้คะแนน ข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ (วัดผลความกล้าแสดงออกในแนวความคิดใหม่ๆ และการกล้าพลิกแพลงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

“หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว คลื่นซึนามิ ฯลฯ คุณจะใช้อินเทอร์เน็ต, แอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่คุณรู้จักเพื่อให้คุณเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสถานการณ์นี้ได้อย่างไร”

  • สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับโจทย์
  • สะท้อนความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้จริง
  • สะท้อนความเข้าใจปัญหาภัยพิบัติ
  • สะท้อนความเข้าใจในความสามารถของเทคโนโลยีที่เลือก
กำหนดการ

เปิดรับใบสมัครและผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

Application

Any persons aged 18-35 years who finds it interesting can apply. Preferred Qualifications;
1. Love adventure and new friends.
2. Have social mind.
3. Ready to listen and have courage to express one’s own idea.
4. Feel welcome, if available, to join other workshops or social sector activities after finishing the 2nd as part of THNG 2011 team.
Application procedure

1. Write an article to illustrate your personal view about “how IT could be responsible for the development of society” on A4-size of paper no longer than 1 page.
2. Write an article to propose your creative idea on the topic. “In disaster situation, what IT will you choose to help you cope with the situation better as a volunteer on A4-size of paper no longer than 1 page.
3. Send the filled-in application with the two articles (.doc) and your current photo (.jpeg) by e-mailing to info (@) thngcamp.in.th (or by maiing to T.H.NIC Foundation 159 Pichai Road, Nakhon Chai Sri, Dusit, Bangkok 10300.) within the application period.

 

 

Criteria for selected articles;

1. The scores for viewpoint
– The paper reflects the IT linking to improve society appropriately.
– The paper reflects awareness in the importance of information technology.
– logical explanation of the concept.

2. The scores for creative thinking.
– The paper reflects creativity in applying technology for problem solving.
– The paper reflects an idea’s possibility in real applications.
– The paper reflects an understanding of the capabilities of the technology selected.
– The paper reflects an understanding in disaster’s sense of emergency.
– Logical explanation of the concept

Important Date;

The application deadline is February 15, 2010
The names of selected participants would be announced on February 24, 2010
The event would be held on March 5-7, 2010
The Announcement of the participants selected to join the camp would be listed publicly onwww.thng.in.th.