9 th camp

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 9

 THNG Camp#9 Internet Governance & Hackathon

วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2562

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ความเป็นมา

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .th  และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ตไทย มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้งการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นควบคู่กันไป

ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

สำหรับปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิฯ ยังคงเห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ  ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ โครงการในปีนี้จึงจัดภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศ ทั้งนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาชุมชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาชุมชนได้
  2. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญในด้านที่ตนเองถนัดร่วมกันได้
  3. เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
THNG CAMP#9 (วันแรก – 21 ธ.ค. 62)
วันแรกของค่าย THNG Camp#9 เรารับรายงานตัวกันที่ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เหมือนทุกปี ซึ่งปีนี้ค่ายเราได้รับเกียรติจาก ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิทีเอชนิค และ รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิมาร่วมเปิดงานค่ะ
จากนั้นนำน้อง ๆ เดินทางสู่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของอุทยานฯ


ต่อด้วย Connectivity Workshop จากพี่ ๆ ทีม intERLab และ Net2Home, กิจกรรม Internet Flow Game และปิดท้ายวันนี้ด้วย กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” จากพี่โคนัน เนคเทค
THNG CAMP#9 (วันที่สอง – 22 ธ.ค. 62)
วันที่สองของค่าย THNG CAMP#9 น้อง ๆ ได้ฟังบรรยาย Internet Governance, Cyberbullying, Data Privacy, Localization, Business Model และ Workshop จำลองการหารือเรื่อง Fake News และ Localization ปิดท้ายวันนี้ด้วย Agile Workshop
THNG CAMP#9 (วันที่สาม – 23 ธ.ค. 62)
วันนีน้อง ๆ ทำกิจกรรม Hackathon ทั้งวันเพื่อเตรียมนำเสนอในวันต่อไป ช่วงเย็นไปถ่ายรูปริมทะเลกัน
THNG CAMP#9 (วันที่สี่ – 24 ธ.ค. 62)
วันนี้น้อง ๆ ทุกกลุ่มนำเสนอผลงานจากโจทย์ที่ได้รับในกิจกรรม Hackathon ให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านเทคนิคและด้านการตลาดอีกด้วย. สรุปทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัล Rising Unicorn 15,000 บาท ได้แก่ มายะลา.ไทย, รางวัล Runner-Up Pegasus 10,000 บาท ได้แก่ อาหารทะเล.ไทย, รางวัล Third place Pony 5,000 บาท ได้แก่ วิถีนารา.ไทย . ปีหน้าพบกันใหม่ใน THNG Camp#10