ตารางกิจกรรม

เวลา

กิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

08.30 – 09.00

รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 09.30

แนะนำโครงการค่าย Thailand Networking Group (THNG) โดย

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้แทนค่าย THNG

09.30 – 10.00

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับMobile Router โดย

ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย intERLab

10.00 – 10.15

รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับMobile Router (ต่อ)

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

สาธิตและติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router โดย

ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย intERLab

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00

สาธิตและติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router (ต่อ)

17.00 – 18.00

กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม

18.00

รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก

กิจกรรมวันที่ 2: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

08.00 – 09.00

พร้อมรวมพล ณ ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 17.00

เดินทางไปชุมชน รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครสวรรค์

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

18.00

นัดแนะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 3: วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558

08.30 – 09.30

รับประทานอาหารเช้า

09.30 – 10.00

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

10.30 – 12.00

เรียนรู้และติดตั้ง Application บน Mobile Router โดย

ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย intERLab

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00

แบ่งทีม ออกแบบ วางแผน และนำเสนอแผนการติดตั้งระบบ

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารเย็น

18.00

เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 4: วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558

08.30 – 09.30

รับประทานอาหารเช้า

09.30 – 12.00

ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00

ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router และทดสอบระบบ

17.00 – 18.00

ประเมินผลการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ / เตรียมความพร้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน

18.00 – 19.00

รับประทานอาหารเย็น

19.00

เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 5: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

08.30 – 09.30

รับประทานอาหารเช้า

09.30 – 12.00

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15.00

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน (ต่อ)

15.00 – 16.00

มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน

16.00 – 17.00

รับประทานอาหารเย็น

17.00

เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 6: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558

08.00 – 09.00

รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 19.00

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

แวะซื้อของที่ตลาดริมเมย, ตลาดดอยมูเซอ

รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.กำแพงเพชร