Program

ตารางแผนกิจกรรม

 

กิจกรรมวันที่6 พฤษภาคม 2554

07.00 – 07.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Internet education and Research Laboratory (intERLab), AIT
07.30 – 07.45 ชี้แจงกำหนดการค่าย
07.45 – 09.00 ออกเดินทางไป มหาวิทยาลัยชินวัตร
09.00 – 9.30 กล่าวเปิดงาน โดย

– อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

– ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

09.30 – 10.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
10.00 – 10.30 การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน

โดยคุณศิรินันท์ สุวรรณโมลี จาก โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา [Presentation]

10.30 – 12.00

 

Panel Discussion : ไอทีกับการจัดการภัยพิบัติ

– คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ จาก อาสาดุสิต

– คุณทักษิณ อุปลาคม จาก ThaiCom [Presentation]

– คุณจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน จาก TWT4TH

ดำเนินรายการโดย คุณศิรินันท์ สุวรรณโมลี มูลนิธิกระจกเงา

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
13.45 – 15.15 รู้จักกับ DUMBO

โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO IntERLab, AIT

15.15 – 16.00 OpenCARE เครือข่ายเพื่อการเตือนภัย

โดยคุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี มูลนิธิโอเพ่นแคร์ [Presentation]

16.00 – 16.15 รับประทานอาหารว่าง
16.15 – 16.30 โยคะเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
16.30 – 17.15 วิทยุสมัครเล่นกับการจัดการภัยพิบัติ

โดย คุณเพชร อิ่มทองคำ ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น [Presentation]

17.15 – 18.00 กิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โดย พญ. ดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการ

คุณภาณุ นาคงาม – พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธาราม [Presentation]

18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 ภารกิจ Amateur Radio Emergency โดย ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

กิจกรรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2554

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 9.45 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ แผ่นดินไหวและสึนามิ

โดย คุณเกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

9.45 – 10.30 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมกับการสนับสนุนเครือข่ายสำหรับภัยพิบัติ [Presentation]

โดยวิทยากรจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

10.30 – 12.00 สาธิตและติดตั้ง DUMBO

โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 THNG DUMBO Workshop#1

โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO

15.30 –15.45 รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 THNG DUMBO Workshop#2

โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO

17.00 – 18.30 เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 21.00 รับประทานอาหารเย็น
 

กิจกรรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2554

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00

 

การบรรยายเรื่อง Disaster Search & Rescue Robot (หุ่นยนต์กู้ภัย) [Presentation]

โดย ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.

ร่วมด้วย นักศึกษาชมรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.00 – 13.00 ภารกิจผจญภัย “หน่วยพิราบพลเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : Citizen Bird”

โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO

13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00 นำเสนอภารกิจผจญภัย “หน่วยพิราบพลเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : Citizen Bird”
15.00 – 16.00 การบรรยายเรื่อง Post-disaster Recovery Internet

โดย Dr. Kotaro Kataoka (Project Assistant Professor, Keio University/WIDE Project) จากประเทศญี่ปุ่น

16.00 – 16.30 มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน

 

Schedule

Time Activity
Day 1
8.30 Registration
9.00 – 10.00 Go to Shinawatra University
10.00 – 10.30 Opening Ceremony
10.30 – 12.00 Activities for relationships building
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Siam Volunteered

by Thanapol Songput, Mirror Foundation

13.30 – 14.00 Monitoring and early warning for effectiveness in disaster response

by National Disaster Warning Center

14.00 – 14.30 OpenCARE, Emergency Communications and Alert Network

by Trin Continental, OpenCARE Foundation

14.30 – 15.00 Information Management in Disaster

by Poramedh Minsiri,Thaiflood

15.00 – 15.30 Yoga for relaxation for computer users
15.30 – 16.00 Break
16.00 – 16.30 Speaker on Innovation topic
16.30 – 17.00 Walkie talkie for Disaster

by Phet Imtongkhum, Radio Club, Khon Kaen University

17.00 – 17.30 First Aid
17.30 – 18.00 Activities for relationships building
18.00 – 19.00 Dinner
19.00 – 21.00 Mission #1
21.00 – 21.30 Summary of mission # 1
Day 2
8.00 – 9.00 Breakfast
9.00 – 9.15 Activities for relationships building
9.15 – 10.30 Basic of DUMBO by Dr. Apinan Tanpun,InterLab, AIT
10.30 – 12.00 DUMBO Workshop
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 DUMBO Lab
15.30 – 16.00 Break
16.00 – 17.00 DUMBO Lab
17.00 – 18.00 Presentation from participants
18.00 – 22.00 Dinner and Party
Day 3
8.00 – 9.00 Breakfast
9.00 – 9.15 Activities for relationships building
9.15 – 9.45 Robot team
9.45 – 10.15 Describe Mission # 2
10.15 – 13.00 Mission # 2
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Summary of Mission # 2.
15.00 – 15.30 Presentation from participants
15.30 –16.00 Closing ceremony
16.00 Go back home

One Reply to “Program”

  1. Pingback: PR News: Thailand Networking Group (THNG) Camp 2011

Comments are closed.