2nd Camp

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2011
วันที่จัดงาน:
6 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
สถานที่จัดงาน:
มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี
หลักการและเหตุผล
Thailand Networking Group หรือ THNG ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมทีมีกิจกรรมเชิงรุก โดยยึดเป้าหมายหลัก คือ “IT for society : ไอทีเพื่อสังคม” เพื่อให้สังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG มีทั้งแบบ Online และแบบ Offline ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการไปในปี 2553 คือ “1st THNG Camp : IT Networking for Disaster Response” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2553 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ ในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุน ทางเทคโนโลยีจากหลายภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานเพื่อสังคม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายด้าน ซึงผลลัพธ์จากการประเมินพบว่าประสบความสำาเร็จ อย่างยิง ทั้งในด้านการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การนำความรู้ด้านไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดเครือข่ายที่พร้อมจะกลับมารวม ตัวเพื่อทำกิจกรรมให้สังคมในอนาคต จากความสำเร็จจากค่ายดังกล่าวจึงก่อให้เกิดค่ายในปี พ.ศ. 2554 คือ “2nd THNG Camp : IT for Disaster Response”
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. กระจายความรู้การใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. สนับสนุนการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
3. สร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้ไอทีในแนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. เกิดเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนไอทีเพื่อสังคม
3. เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้ไอทีเพื่อสังคม
4. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี
1. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
2. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
3. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
4. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมภาคสังคม
วันสำคัญ
วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2554
ประกาศผลผู้เข้าร่วมค่าย : 20 เมษายน 2554
วันจัดกิจกรรมค่าย : 6 – 8 พฤษภาคม 2554
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายที่ www.thng.in.th
ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ THNG Application Form พร้อมกรอกรายละเอียด
2. เขียนบทความในหัวข้อ “ไอทีกับภัยพิบัติ” เขียนลงกระดาษ ขนาด A4 ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ระบุหัวข้อ IT for Disaster Response
3. ส่งใบสมัคร และบทความ มาที่อีเมล์ info@thng.in.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. การให้คะแนน ความเข้าใจทางด้านไอที
– เชื่อมโยงไอที อย่างสอดคล้องกับประเด็นภัยพิบัติ
– ตระหนักในความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี
– ความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิด
2. การให้คะแนน ข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์
– สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภัยพิบัติ
– สะท้อนความเข้าใจปัญหาภัยพิบัติ
ตารางแผนกิจกรรม : http://www.thng.in.th/2nd-camp/program
เอกสารประกอบค่าย : Proposal
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่าย

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2011
Event Date:
May 6 – 8, 2011
Venue:
Shinawatra University , Pathumthani.Thailand Networking Group or THNG in abbreviation had been established in 2009 in associated with Thai Network Information Center Foundation (T.H.NIC Foundation) as a great supporter.

In order to achieve its primary target which is “IT for society”, THNG trys to be a space for people to get involved and exchange knowledges as a network with ideas of how to apply new invention of Information Technology on emergency issues that cause life damage particularly, the situations after disaster; flood, typhoon, and earthquake. THNG activities aim to be done both Online and Offline.

The “1st THNG Camp: IT Networking for Disaster Response” was carried out on March 5 – 7, 2010 at Bonanza Khao Yai Resort.

The events had received supports by people from Universities and Social agencies filled up with experts from variety fields. The evaluation questionnaires done by all participants shown successful scores in terms of teamwork and THNG purpose achievement. And participants from 1st camp selected papers presented their willing to come back for 2nd Camp. Thus, the activities has been staring its plan by THNG members to carry on the “2nd THNG Camp: IT for Disaster Response” in the year 2011.

Purpose
1. Distribution knowledge about ad-hoc networks to search and rescue the victims in disaster area.
2. Support primary effective preparation to help disaster victims.
3. Build up laymans into a network of know-how people to help victims.

Benefits
1. Learning how to apply IT for social benefit in emergency cases.
2. Be part of the networking group who drives IT for society.
3. Learning IT by doing IT in practical term at IT workshop.
4. Having opportunity to exchange ideas and experiences with various people in this great event.

Application
Any persons aged 18-35 years who finds it interesting can apply.
Preferred Qualifications;
1. Love adventure and new friends.
2. Have social mind.
3. Ready to listen and have courage to express one’s own idea.
4. Feel welcome, if available, to join other workshops or social sector activities after finishing the 2nd as part of THNG 2011 team.

Important Dates

Full paper submission (final deadline) : March 31, 2011
Acceptance notification : April 20, 2011
The event would be held : May 6 – 8, 2011

The Announcement of the participants selected to join the camp would be listed publicly on www.thng.in.th

Application procedure
1. Download the application form right here to fill out. Here
2. Write an article on the topic. “IT disaster” with A4-size of paper no longer than 2 pages. (identify the topic as IT for Disaster Response)
3. Send the application and the article by e-mailing to info@thng.in.th within the application period.

Criteria for selected article
1. The scores for understanding of IT.
– The paper reflects the IT linking to disaster issues appropriately.
– The paper reflects awareness in the importance of information technology.
– Logical explanation of the concept.
2. The scores for creative thinking.
– The paper reflects creativity in applying technology to Disaster circumstance.
– The paper reflects an understanding sense of emergency in Disaster situation.
– Logical explanation of the concept.

Program: Schedule of activities

Camp Documentation : Proposal

Camp PR poster

(Click for download )