Outline

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รอบตัวเชิงสังคม (IT for Society)

2.เป็นเวทีที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางความคิด (Innovative idea)

3.ส่งเสริมมิตรภาพที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างกัน (Friendship)

4.ส่งเสริมความร่วมมือกันในการอาสาพัฒนาสังคมด้วยเครื่องมือทาง IT (Cooperation)

 

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

คนรุ่นใหม่ทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 35 ปีที่มีความสนใจในเทคโนโลยีร่วมกับประเด็นทางสังคม และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อของค่ายในแต่ละปี โดยผู้ร่วมค่ายอาจจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับ คนจากภาคเทคโนโลยี หรือนักกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งคนทั่วไปที่มีความสนใจที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากการส่งข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ และบทความเชิงทัศนคติ

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากค่าย

1.ภาพลักษณ์ของ กลุ่ม THNG หรือ Thailand Networking Group ชัดเจน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในฐานะเครือข่ายทางความคิดที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเวทีที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิผล

2.เกิดมิตรภาพต่อเนื่องระหว่างผู้ร่วมค่าย ที่อาจนำไปสู่ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมในอนาคต โดยไม่จำเป็นจะต้องผูกมัดกับเครือข่าย THNG เท่านั้น

3.เกิดการแนวทางการประยุกต์ใช้ IT รอบตัวใหม่ๆที่หลากหลาย

4.นวัตกรรม IT เพื่อสังคมที่น่าสนใจเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

5.เกิดการเรียนรู้ IT อย่างบูรณาการกับการพัฒนาสังคม

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากค่าย

1.ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยและรับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคสังคมและภาคเทคโนโลยี

2.ได้มีโอกาสเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อสังคม

3.ได้รับประสบการณ์สนุกสนานและได้เพื่อนใหม่จากกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพ

4.ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมค่าย

5.ได้รับประกาศนียบัตรว่าผ่านการเรียนรู้เชิงประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT (ที่ใช้ปฏิบัติการในค่าย)

 

ระยะเวลา
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553


Outline

1. To promote the application of Information Technology (IT) for social benefits (IT for society).

2. To be a forum that promotes innovative thinking.

3. To promote and foster friendships among participants.

4. To promote IT voluntary collaboration for social benefits

 

Targeted participant

Young people generally aged between 18 to 35 years with an interest in the capacity of Information Technology in term of improving society. Participants may be students, THNG camp activist, professional person from technology sector and social activist.

 

Expected results

  1. THNG is clear to be known as a group of people that interest IT in the aspect of social benefit.
  2. THNG encourages the exchange of knowledge to drive IT development and innovation.
  3. The emerging of new friendships that would form continuation of next year THNG camp and cooperation in social activities.
  4. New launch of IT innovation is spread to society perception faster for social benefit.
  5. The learning of IT moves on integration with idea for social development.

Benefits to selected participants

1. Have an opportunity to listen and talk to experienced professionals from the social sector and technology sector.

2. Have an opportunity to learn on real new technology innovations.

3. Have an opportunity to promote new friendships.

4. Have an opportunity to meet and exchange knowledge and ideas with other participants.

5. The certification of this IT learning camp is available.

The event dates

March 5 -7, 2553.