THNG 2nd Camp : IT for Disaster Response

THNG 2nd Camp: IT for Disaster Response

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์งานในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมที่ถูกทำลายจาก มลภาวะอย่างหนักหน่วง

THNG 2nd Camp : IT for Disaster Response ถือกำเนิดขึ้นโดยมี กลุ่ม THNG (ทีเอชเอ็นจี) หรือ Thailand Networking Group เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด,มหาวิทยาลัยชินวัตร, บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หรือ INET, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, ห้างเพชรทอง ทองดีเยาวราช, Tilleke & Gibbins, บริษัท ดอทอะไร จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด,บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน),บริษัท fission soft, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด, บริษัท siam soft, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทำเว็บ, บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จำกัด, บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด,และบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ uranonslot.org (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการอันได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา, เทคโนโลยี DUMBO จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มูลนิธิโอเพ่นแคร์, ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

THNG 2nd Camp : IT for Disaster Response จึงเป็นค่ายที่ต้องการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ การค้นหา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีการส่งข้อมูล ข่าวสาร ขอความช่วยเหลือได้ ค่ายนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากผู้มีประสบการณ์จริงที่ได้สัมผัส และช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติ นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ และวิทยุสื่อสารจากภารกิจเสมือนจริงที่จะได้รับภายในค่าย จากกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ท่าน จากหลายหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก เข้าฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ และดูการสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ส่วนที่สองเป็นการนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมมาบูรณาการในการวางแผน แก้ไขปัญหา และใช้เทคโนโลยีจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ดูภาพบรรยากาศของงานได้ที่นี่