สนับสนุนโดย

Sponsors

ร่วมสนับสนุนโดย

ผู้ร่วมกิจกรรมในค่าย

Participants

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2011
วันที่จัดงาน: 6 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี

หลักการและเหตุผล Thailand Networking Group หรือ THNG ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมทีมีกิจกรรมเชิงรุก โดยยึดเป้าหมายหลัก คือ “IT for society : ไอทีเพื่อสังคม” เพื่อให้สังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG มีทั้งแบบ Online และแบบ Offline ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการไปในปี 2553 คือ "1st THNG Camp : IT Networking for Disaster Response” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2553 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ ในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุน ทางเทคโนโลยีจากหลายภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานเพื่อสังคม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายด้าน ซึงผลลัพธ์จากการประเมินพบว่าประสบความสำาเร็จ อย่างยิง ทั้งในด้านการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การนำความรู้ด้านไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดเครือข่ายที่พร้อมจะกลับมารวม ตัวเพื่อทำกิจกรรมให้สังคมในอนาคต จากความสำเร็จจากค่ายดังกล่าวจึงก่อให้เกิดค่ายในปี พ.ศ. 2554 คือ “2nd THNG Camp : IT for Disaster Response”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. กระจายความรู้การใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. สนับสนุนการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
3. สร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้ไอทีในแนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. เกิดเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนไอทีเพื่อสังคม
3. เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้ไอทีเพื่อสังคม
4. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี
1. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
2. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
3. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
4. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมภาคสังคม

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ THNG Application Form พร้อมกรอกรายละเอียด
2. เขียนบทความในหัวข้อ “ไอทีกับภัยพิบัติ” เขียนลงกระดาษ ขนาด A4 ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ระบุหัวข้อ IT for Disaster Response
3. ส่งใบสมัคร และบทความ มาที่อีเมล์ info@thng.in.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. การให้คะแนน ความเข้าใจทางด้านไอที
- เชื่อมโยงไอที อย่างสอดคล้องกับประเด็นภัยพิบัติ
- ตระหนักในความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี
- ความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิด
2. การให้คะแนน ข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์
- สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภัยพิบัติ
- สะท้อนความเข้าใจปัญหาภัยพิบัติ

เอกสารประกอบค่าย : Proposal

บทความ THNG 2nd Camp

Articles

ประมวลภาพในค่าย THNG Camp 2nd

Gallory

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี

คณะกรรมการ

คณะดำเนินงานค่าย (Working groups)

คณะกรรมการดำเนินงาน (Program committee)

1.คุณศักดิ์พงษ์ เสรีเศวตรัตน์ ธุรกิจส่วนตัว
2.คุณนครินทร์ แต้ภู่ บริษัท ดอทอะไร จำกัด
3.คุณสุวรรณี ต่อวิโรจน์กุล บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
4.คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
5.คุณวิทวัส มงคลนวเสถียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.คุณแสงดาว พรทวีโชคสกุล มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

คณะกรรมการไอทีเชิงปฏิบัติการ (Workshop committee)

1.ดร.อภินันท์ ตั้นพันธุ์ โครงการ DUMBO จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
3.คุณธนพล ทรงพุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน (มูลนิธิกระจกเงา)

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร (Paper reviewer committee)

1.คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2.คุณวีระชาติ มัตติทานนท์ UNINET องค์กรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
3.ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.คุณธนพล ทรงพุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน (มูลนิธิกระจกเงา)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
- ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
- ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
- ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
- เล่นการพนันหรืออบายมุข
- เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
- ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ลักทรัพย์
- กระทำความผิดอาญา
- ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
- มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
- ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #2

THNG #2 Schedule
ตารางแผนกิจกรรม

กิจกรรมวันที่6 พฤษภาคม 2554

07.00 – 07.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Internet education and Research Laboratory (intERLab), AIT
07.30 – 07.45 ชี้แจงกำหนดการค่าย
07.45 – 09.00 ออกเดินทางไป มหาวิทยาลัยชินวัตร
09.00 – 9.30 กล่าวเปิดงาน โดย
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
09.30 – 10.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
10.00 – 10.30 การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
โดยคุณศิรินันท์ สุวรรณโมลี จาก โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา [Presentation]
10.30 – 12.00 Panel Discussion : ไอทีกับการจัดการภัยพิบัติ
- คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ จาก อาสาดุสิต
- คุณทักษิณ อุปลาคม จาก ThaiCom [Presentation]
- คุณจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน จาก TWT4TH
ดำเนินรายการโดย คุณศิรินันท์ สุวรรณโมลี มูลนิธิกระจกเงา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
13.45 – 15.15 รู้จักกับ DUMBO
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO IntERLab, AIT
15.15 – 16.00 OpenCARE เครือข่ายเพื่อการเตือนภัย
โดยคุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี มูลนิธิโอเพ่นแคร์ [Presentation]
16.00 – 16.15 รับประทานอาหารว่าง
16.15 – 16.30 โยคะเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
16.30 – 17.15 วิทยุสมัครเล่นกับการจัดการภัยพิบัติ
โดย คุณเพชร อิ่มทองคำ ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น [Presentation]
17.15 – 18.00 กิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย พญ. ดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการ
คุณภาณุ นาคงาม - พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธาราม
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 ภารกิจ Amateur Radio Emergency โดย ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2554

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 9.45 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ แผ่นดินไหวและสึนามิ
โดย คุณเกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
9.45 – 10.30 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมกับการสนับสนุนเครือข่ายสำหรับภัยพิบัติ [Presentation]
โดยวิทยากรจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
10.30 – 12.00 สาธิตและติดตั้ง DUMBO
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 THNG DUMBO Workshop#1
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
15.30 –15.45 รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 THNG DUMBO Workshop#2
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
17.00 – 18.30 เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 21.00 รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2554

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 การบรรยายเรื่อง Disaster Search & Rescue Robot (หุ่นยนต์กู้ภัย) [Presentation]
โดย ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.
ร่วมด้วย นักศึกษาชมรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.00 – 13.00 ภารกิจผจญภัย "หน่วยพิราบพลเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : Citizen Bird"
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00 นำเสนอภารกิจผจญภัย "หน่วยพิราบพลเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : Citizen Bird"
15.00 – 16.00 การบรรยายเรื่อง Post-disaster Recovery Internet
โดย Dr. Kotaro Kataoka (Project Assistant Professor, Keio University/WIDE Project) จากประเทศญี่ปุ่น
16.00 - 16.30 มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน