THNG 10th Camp :Connectivity Workshop

THNG CAMP#10 (วันแรก – 19 ธ.ค. 63)

ค่าย #thng10 วันแรก เริ่มกิจกรรมด้วยการรายงานตัวกันที่ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) น้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่าย กล่าวเปิดค่ายโดย รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธีทีเอชนิค

จากนั้นเป็นกิจกรรม Connectivity Workshop จากทีม intERLab และ Net2home, เกมส์การทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Flow Game) และ กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” โดยคุณชัชวาล สังคีตตระการ จากเนคเทค

THNG CAMP#10 (วันที่สอง – 20 ธ.ค. 63)
THNG CAMP#10 วันที่สองน้อง ๆ ได้ฟังบรรยายหัวข้อ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance), การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา, การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และข่าวปลอม, ระบบชื่อโดเมนกับความหลากหลายด้านภาษา (Localization) และ Business Model และได้ร่วมทำ workshop หลายหัวข้อ ได้แก่ จำลองการหารือเรื่อง ข่าวปลอม (Fake news), ทดสอบเว็บไทยพร้อมรับชื่ออีเมลภาษาไทยแค่ไหน? และ ปิดท้ายวันด้วย workshop แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ด้วย Agile Methodology
THNG CAMP#10 (วันที่สี่ – 22 ธ.ค. 63)
วันสุดท้ายของค่ายทุกกลุ่มนำเสนอผลงานจากโจทย์ที่ได้รับในกิจกรรม Hackathon ให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านเทคนิคและด้านการตลาดอีกด้วย
.
สรุปทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล Rising Unicorn 15,000 บาท ได้แก่ พลกน้ำพริก.ไทย,
รางวัล Runner-Up Pegasus 10,000 บาท ได้แก่ สวยหนัด.ไทย,
รางวัล Third place Pony 5,000 บาท ได้แก่ ชุมชนดอกหญ้า.ไทย

THNG 9th Camp :Internet Governance & Hackathon

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 9

 THNG Camp#9 Internet Governance & Hackathon

วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2562

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ความเป็นมา

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .th  และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ตไทย มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้งการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นควบคู่กันไป

ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

สำหรับปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิฯ ยังคงเห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ  ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ โครงการในปีนี้จึงจัดภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศ ทั้งนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาชุมชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาชุมชนได้
  2. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญในด้านที่ตนเองถนัดร่วมกันได้
  3. เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
THNG CAMP#9 (วันแรก – 21 ธ.ค. 62)
วันแรกของค่าย THNG Camp#9 เรารับรายงานตัวกันที่ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เหมือนทุกปี ซึ่งปีนี้ค่ายเราได้รับเกียรติจาก ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิทีเอชนิค และ รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิมาร่วมเปิดงานค่ะ

จากนั้นนำน้อง ๆ เดินทางสู่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของอุทยานฯ

THNG CAMP#9 (วันที่สอง – 22 ธ.ค. 62)
วันที่สองของค่าย THNG CAMP#9 น้อง ๆ ได้ฟังบรรยาย Internet Governance, Cyberbullying, Data Privacy, Localization, Business Model และ Workshop จำลองการหารือเรื่อง Fake News และ Localization ปิดท้ายวันนี้ด้วย Agile Workshop
THNG CAMP#9 (วันที่สาม – 23 ธ.ค. 62)
วันนีน้อง ๆ ทำกิจกรรม Hackathon ทั้งวันเพื่อเตรียมนำเสนอในวันต่อไป ช่วงเย็นไปถ่ายรูปริมทะเลกัน
THNG CAMP#9 (วันที่สี่ – 24 ธ.ค. 62)
วันนี้น้อง ๆ ทุกกลุ่มนำเสนอผลงานจากโจทย์ที่ได้รับในกิจกรรม Hackathon ให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านเทคนิคและด้านการตลาดอีกด้วย. สรุปทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัล Rising Unicorn 15,000 บาท ได้แก่ มายะลา.ไทย, รางวัล Runner-Up Pegasus 10,000 บาท ได้แก่ อาหารทะเล.ไทย, รางวัล Third place Pony 5,000 บาท ได้แก่ วิถีนารา.ไทย . ปีหน้าพบกันใหม่ใน THNG Camp#10

THNG 8th Camp : Hackathon

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 8

 THNG Camp#8 Hackathon

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2561

ณ Go Genius Learning Center เขาใหญ่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .thและมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ตไทย มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้งการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นควบคู่กันไป

ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

สำหรับปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ  ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์

ในปีนี้เป็นปีที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปีของโดเมนดอททีเอช โครงการในปีนี้นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีการแข่งขันการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นต่อยอดการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตด้วย ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8 Hackathon”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้ง นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักพัฒนาชุมชนเพื่อสังคม
  2. เพื่อนำแอปพลิเคชั่นที่ได้ไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนที่สนใจ
  3. เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

THNG CAMP#8 (วันแรก – 23 ธ.ค. 61)

กิจกรรมวันแรกของค่าย THNG Camp #8 รายงานตัวที่ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และเดินทางไป Go Genius Learning Center วันนี้น้องๆ ได้รับโจทย์เพื่อทำให้ค่าย และ Network Workshop รวมทั้งกิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก”
THNG CAMP#8 (วันที่สอง – 24 ธ.ค. 61)
วันนี้น้อง ๆ ได้ฟังบรรยาย Internet Governance,
Cyberbullying, GDPR, Localization และ Workshop จำลองการหารือเรื่อง GDPR และ EAI รวมทั้งกิจกรรม Internet Flow Game  ปิดท้ายวันด้วย Agile Workshop
THNG CAMP#8 (วันที่สาม – 25 ธ.ค. 61)
ในวันที่สามของค่าย THNG Camp#8 น้อง ๆ ทำกิจกรรม Hackathon ทั้งวันเพื่อเตรียมนำเสนอในวันต่อไป ในช่วงอาหารเย็นมีกิจกรรมสังสรรค์วันคริสมาสต์กันเล็กน้อย
THNG CAMP#8 (วันที่สี่ – 26 ธ.ค. 61)
วันสุดท้ายของค่าย THNG Camp#8 วันนี้ทุกกลุ่มนำเสนอผลงานจากโจทย์ที่ได้รับในกิจกรรม Hackathon ให้กับกรรมการ
สรุปรางวัล ดังนี้…
รางวัล Rising Unicorn 15,000 บาท ได้แก่ น้อยหน่าบุรี, รางวัล Runner-Up Pegasus 10,000 บาท ได้แก่ องุ่นบ้านบ้าน, รางวัล Third place Pony 5,000 บาท ได้แก่ ขวัญใจกะหรี่ปั๊ป
พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรจบค่าย THNG Camp#8