THNG 5th Camp : IT Innovation for Society

 

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2015
วันที่จัดงาน:
16 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัดงาน:
ชุมชนบ้านใหม่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “Internet Technology Innovation for Society : เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม”
Continue Reading →

THNG 4th Camp : IT Innovation for Society

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2014
วันที่จัดงาน:
22 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัดงาน:
หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “Internet Technology Innovation for Society : เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม”

Continue Reading →

THNG 3rd Camp : Internet Technology for Society

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2013
วันที่จัดงาน: 22 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัดงาน: ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

หลักการและเหตุผล

Thailand Networking Group หรือ THNG เป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า”Internet Technology for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” โดยมีการดำเนินการดังนี้
– การเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
– การให้ข้อมูล และความรู้กับชุมชน
– เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม THNG รุ่นใหม่ผ่านทาง THNG Camp
– ให้สถานที่ และโอกาสของการอภิปรายปัญหาในการพัฒนาภูมิภาคในประเทศ
– สร้างความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาสังคม
กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

THNG Camp ครั้งแรกได้มีการจัดขึ้น ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในปี 2553 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายขึ้นมา 2 ครั้งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ และ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้มีการจัดค่ายครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี และในปีนี้จะเกิดค่าย THNG Camp ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหวังจะสร้างทีมอาสาสมัครในการลงพื้นที่ที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีการจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2556 โดยยึดแนวคิดที่ว่า “IT Innovation for Society”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. ทำให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม
3. สร้างนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. เกิดเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
3. เกิดนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี
1. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
2. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
3. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
4. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนสมัคร THNG Camp ครั้งที่ 3 Register พร้อมกรอกรายละเอียด

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2012
Event Date: Match, 22 – 24, 2013

Introduction
Thailand Networking Group (THNG) is a project of Thai Network Information Center Foundation (THNICF) to build a group of volunteers working by bringing Internet technology applied to variety sectors of society to enhance learning and living of people in society with the idea Internet Technology for society. Its key mission, among others is to Internet Technology for society in Thailand.
– การเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
– การให้ข้อมูล และความรู้กับชุมชน
– เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม THNG รุ่นใหม่ผ่านทาง THNG Camp
– ให้สถานที่ และโอกาสของการอภิปรายปัญหาในการพัฒนาภูมิภาคในประเทศ
– สร้างความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาสังคม

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT

THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

THNG Camp ครั้งแรกได้มีการจัดขึ้น ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในปี 2553 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายขึ้นมา 2 ครั้งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ และ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้มีการจัดค่ายครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี และในปีนี้จะเกิดค่าย THNG Camp ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหวังจะสร้างทีมอาสาสมัครในการลงพื้นที่ที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีการจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 – 50 คน โดยยึดแนวคิดที่ว่า “3rd THNG Camp : IT for Disaster Emergency Preparedness”

Purpose
1. กระจายความรู้การใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. สนับสนุนการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
3. สร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Benefits
1. Learning using Internet Technology to solve society problems.
2. Sharing of knowledge, opinion between people who have experience with the New Generations.
3. The group of Internet Technology for Society in Thailand
Application
Any persons aged 18-35 years who finds it interesting can apply.
Preferred Qualifications;
1. Love adventure and new friends.
2. Interested in technology and network communication
3. Ready to listen and have courage to express one’s own idea
4. Feel welcome, if available, to join other workshops or social sector activities after finishing the 3rd as part of THNG team.
Application procedure
Register the application form right here to fill out. Register

THNG 2nd Camp : IT for Disaster Response

THNG 2nd Camp: IT for Disaster Response

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์งานในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมที่ถูกทำลายจาก มลภาวะอย่างหนักหน่วง

THNG 2nd Camp : IT for Disaster Response ถือกำเนิดขึ้นโดยมี กลุ่ม THNG (ทีเอชเอ็นจี) หรือ Thailand Networking Group เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด,มหาวิทยาลัยชินวัตร, บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หรือ INET, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, ห้างเพชรทอง ทองดีเยาวราช, Tilleke & Gibbins, บริษัท ดอทอะไร จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด,บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน),บริษัท fission soft, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด, บริษัท siam soft, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทำเว็บ, บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จำกัด, บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด,และบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ uranonslot.org (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการอันได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา, เทคโนโลยี DUMBO จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มูลนิธิโอเพ่นแคร์, ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

THNG 2nd Camp : IT for Disaster Response จึงเป็นค่ายที่ต้องการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ การค้นหา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีการส่งข้อมูล ข่าวสาร ขอความช่วยเหลือได้ ค่ายนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากผู้มีประสบการณ์จริงที่ได้สัมผัส และช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติ นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ และวิทยุสื่อสารจากภารกิจเสมือนจริงที่จะได้รับภายในค่าย จากกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ท่าน จากหลายหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก เข้าฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ และดูการสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ส่วนที่สองเป็นการนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมมาบูรณาการในการวางแผน แก้ไขปัญหา และใช้เทคโนโลยีจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ดูภาพบรรยากาศของงานได้ที่นี่

รวมพล ร่วม Pack : Gathering for “Action packing”

เมื่อสถานการณ์อุทกภัยส่งผลเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ 30 จังหวัดภาคกลางและอีสาน อาสาสมัคร THNG จะรวมพลร่วมแรงช่วยกันบรรจุหีบห่อสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม เมื่อวันที่ 23 ตค. 2553

พี่ค่ะ มีของอีกไหม หนูยังช่วยไหวค่ะ

สามหนุ่ม สี่กอง